Algemene Voorwaarden


Artikel 1: Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ondernemer/ organisatie: de natuurlijke of rechtspersoon, hierna te noemen de Dogs4fun, die haar bedrijf maakt van het de uitoefening van een bedrijf of organisatie op het gebied van training, speel-o-theek en gedragstherapie  en begeleiding van honden op een wettelijk toegestane locatie waarbij deze activiteit de aantoonbare hoofdbron van diensten of inkomsten vormt voor de ondernemer of de onderneming
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die met Dogs4fun een overeenkomst van training aangaat of wil aangaan.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst van training tussen Dogs4fun en de consument, waarbij de Dogs4fun zich verplicht gedurende een bepaalde periode te begeleiden bij trainingen tegen een door de consument te betalen prijs.
 4. Definities van eerder vermelde activiteiten:
  Training: het opleiden van de hond ten behoeve van het aanleren van gewenst gedrag, dan wel het afleren van ongewenst gedrag.
  Speel-o-theek: verhuur van educatieve hondenspellen en -puzzels, soms op therapeutische basis of ter voorkoming van probleemgedrag.
  Gedragstherapie: het begeleiden van de eigenaar bij ongewenst gedrag van de hond en het aanleren van beter management.
 5. Reservering: de afspraak tussen Dogs4fun en de consument van het tijdstip waarop Dogs4fun het trainen van de hond op zich neemt tegen het op het moment geldende tarief.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Dogs4fun en de consument met betrekking tot het trainen van één of meerdere honden.
 2. Alle tussen Dogs4fun en de consument gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden.
 3. Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in de algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd moeten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3: Het aanbod

 1. Dogs4fun brengt een aanbod mondeling, dan wel schriftelijk uit.
 2. Het aanbod omvat in elk geval de volgende onderdelen: – het tijdstip waarvoor de gevraagde reservering geldt; – de prijs en de wijze van betaling hiervan; - de locatie waar de afspraak plaats zal vinden; – de vermelding van het bestaan van de op de overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden.
 3. Een schriftelijk aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende dertig dagen nadat de consument het aanbod heeft ontvangen. Een mondeling aanbod wordt schriftelijk bevestigd en is daardoor een schriftelijk aanbod geworden.
 4. Het schriftelijke aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4: De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod.
 2. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de consument mondeling of schriftelijk een bevestiging hiervan.

 

Artikel 5: De prijs en prijswijzigingen

 1. De prijs die de consument moet betalen wordt vastgelegd in de gesloten overeenkomst. De prijs bevat de kosten van training en de periode waarover deze wordt berekend. De prijs kan gelden per les/training, per consult of voor het geheel van de te leveren diensten binnen een  bepaalde periode.
 2. Optredende prijsstijgingen tussen het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten en het moment waarop deze wordt uitgevoerd zijn niet van invloed op de overeengekomen prijs. Nadat de in de overeenkomst vastgestelde periode afloopt kunnen eventuele prijswijzigingen worden doorgevoerd. Bij overeenkomsten zonder einddatum kan de prijs jaarlijks maximaal 1 x worden verhoogd.
 3. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals verhoging van de BTW.

 

Artikel 6: De betaling

 1. De betaling van het nog openstaande bedrag, onder aftrek van een eventueel gedane aanbetaling, vind plaats in contanten. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bankrekening of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
 2. De betaling kan plaatsvinden bij aanvang- of bij beëindiging van de overeenkomst van training van de hond of begeleiding van de eigenaar. Het moment van betaling dient vooraf duidelijk kenbaar gemaakt te worden aan de consument en wordt bij voorkeur schriftelijk vastgelegd in de overeenkomst. Indien er nergens vastlegging geschiedt geldt de uiterste betaaltermijn bij beëindiging van de overeenkomst.
 3. Indien een aanbetaling of vooruitbetaling wordt gevraagd mag dit alleen indien dit schriftelijk wordt vastgelegd en de consument hierover een bewijs van betaling ontvangt.
 4. De consument ontvangt een bewijs van betaling van de ondernemer.

 

Artikel 7: Niet-tijdige betaling

 1. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, kan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso worden overgegaan. De hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten zijn voor rekening van de consument. Deze kosten zijn onderworpen aan wettelijke grenzen. De ondernemer is tevens gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

 

Artikel 8: De annuleringsregeling

 1. Bij annulering door de consument gelden voor deze de volgende betalingsverplichtingen: – Annulering tot 24 uur vóór het ingaan van de overeenkomst: geen betalingsverplichting; – Annulering tussen 24 uur en 12 uur vóór het ingaan van de overeenkomst: 25% van de overeengekomen prijs; – Annulering minder dan 12 uur vóór het ingaan van de overeenkomst: 50% van de prijs.

 

Artikel 9: Rechten en plichten van Dogs4fun

 1. Dogs4fun verplicht zich om conform de gesloten overeenkomst van training of gedragstherapie deze dienst te verlenen op een wijze, zoals het een vakbekwame ondernemer betaamt.
 2. Dogs4fun zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de consument ten aanzien van de uitvoering van de training of gedragstherapie van de hond. Voor zover die wensen afwijken van de gebruikelijke gang van zaken, worden deze schriftelijk vastgelegd.

 

Artikel 10. Speel-O-Theek

 1. De objecten die aangeboden worden via de Speel-O-Theek van Dogs4Fun worden altijd persoonlijk opgehaald of afgegeven, er wordt niets opgestuurd.
 2. De Speel-O-Theek werkt met een strippenkaart. Bij aanschaf van deze strippenkaart wordt € 30,- borg in rekening gebracht, die bij het inleveren van de strippenkaart terugbetaald wordt.
 3. De huurtermijn bedraagt per object 2 weken met een maximum van 6 weken. 
 4. Het is mogelijk om een object te reserveren of aan te vragen wanneer dit nog niet in de collectie zit.

Artikel 11. Gedragstherapie

 1. Honden welke een gedragstherapeutische begeleiding krijgen, worden geacht ingeënt te zijn passend bij de leeftijd middels gangbare periodieke controles en entingen via een dierenarts.
 2. Indien de gedragstherapeut uitgebreider geneeskundig onderzoek nodig acht voor verdere behandeling, gaat de behandeling alleen door als de consument hieraan meewerkt en de kosten draagt.
 3. Dogs4fun staat in voor het onderhouden van haar capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.
 4. De consument dient de aanwijzingen binnen de gedragstherapeut zo goed mogelijk op te volgen, bijv. wanneer er hulpmiddelen voorgesteld worden in verband met de veiligheid van de klant en zijn omgeving. Als de consument dit weigert wordt er gekeken naar een alternatief, mocht dat er niet zijn dan is Dogs4fun vrij om verdere begeleiding te staken.

Artikel 12: Verantwoordelijkheden, rechten en plichten van de consument

 1. Informatieplicht: De consument moet bij Dogs4fun alle gevraagde informatie verstrekken, die van belang is voor een goede en verantwoorde training van de hond.
 2. De consument is aansprakelijk voor de gevolgen wanneer Dogs4fun schade ondervindt als gevolg van het niet vermelden van gegevens of het verstrekken van onjuiste gegevens over de hond, tenzij dit de consument niet is toe te rekenen.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. Dogs4fun is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan haar is toe te rekenen.
 2. Voor een vergoeding van de schade die het gevolg is van de tekortkoming van Dogs4fun, komt de consument in aanmerking mits de consument binnen 30 dagen nadat de schade is ontstaan deze schriftelijk aan Dogs4fun kenbaar maakt. De schadevergoedingsverplichting is beperkt tot ten hoogste het bedrag van de factuurwaarde van de door ondernemer geleverde dienst.
 3. Dogs4fun zal de consument of de eventueel door hem aangewezen contactpersoon, in geval van onvoorziene omstandigheden, hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
 4. De consument is tegenover Dogs4fun aansprakelijk voor schade die door onaangepast of afwijkend gedrag van de hond is veroorzaakt.
 5. Dogs4fun is tegenover de consument niet aansprakelijk voor door andere aanwezige honden aangerichte schade aan persoonlijke bezittingen.
 6. Dogs4Fun adviseert haar consumenten om de hond niet zonder toezicht met de gehuurde objecten van de speel-o-theek te laten spelen om eventuele risico’s op schade uit te sluiten.
 7. De consument is aansprakelijk voor eventuele schade anders dan gebruiksschade aan de gehuurde objecten.
 8. Dogs4Fun kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen met betrekking tot de gezondheid van de hond ten gevolge van de ingezette therapie of indien van toepassing het gebruik van de gehuurde objecten.
 9. Dogs4Fun is niet aansprakelijk voor schade die door de hond berokkend wordt tijdens de duur van de therapie. De consument wordt ook dringend geadviseerd om de eigen aansprakelijkheidsverzekering na te kijken of de hond mee verzekerd is.
 10. Dogs4Fun heeft te allen tijde het recht om de begeleiding te staken wanneer er sprake is van een gebrek aan medewerking van de klant waardoor de therapie geen kans van slagen heeft.

Artikel 14: Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven bij voorkeur schriftelijk of elektronisch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de overeenkomst van verzorging en verfraaiing worden ingediend bij Dogs4fun. Niet tijdig indienen van de klacht heeft tot gevolg dat de consument zijn rechten verliest.

 

Artikel 15: Garantie

 1. De garantie op de geleverde dienst beperkt zich tot het opnieuw verrichten van hetgeen ondeugdelijk is verricht.

 

Artikel 16: Afwijking van de algemene voorwaarden

 1. Individuele afwijkingen moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen Dogs4fun en de consument worden vastgelegd.

Dogs4Fun / KVK 50515330 / NL12KNAB0503494194 / info@dogs4fun.nl / 06-51058432